پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان http://www.virtualinstitute.ir 2020-12-01T02:01:56+01:00 text/html 2018-07-08T05:00:03+01:00 www.virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان شهادت امام جعفر صادق (ع) تسلیت باد http://www.virtualinstitute.ir/post/467 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8331246050/download.jpg" alt=""> text/html 2018-05-24T03:28:35+01:00 www.virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر http://www.virtualinstitute.ir/post/466 <div class="pre-content heading-holder" style="color: rgb(34, 34, 34); margin: 0px 16px; padding: 20px 0px 3.6em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: system-ui, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; overflow: hidden; position: relative;"><h1 id="section_0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3; font-family: &quot;Linux Libertine&quot;, Georgia, Times, serif; font-size: 1.7em; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; word-wrap: break-word; word-break: break-word;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 18px;"><strong>عملیات</strong></span>&nbsp;<strong><span style="font-size: 20px;">بیت‌المقدس</span></strong></span></h1><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 0.85em; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 14px;"><b style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-size: 16px; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">عملیات بیت‌المقدس</b><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">&nbsp;یا&nbsp;</span><b style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-size: 16px; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">الی بیت‌المقدس</b><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">&nbsp;(معنا: به سوی بیت‌المقدس) یکی از مهمترین و بزرگترین عملیات‌های نیروهای مسلح ایران که با تدبیر سرهنگ&nbsp;</span><a data-cke-saved-href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/علی_صیاد_شیرازی" href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/علی_صیاد_شیرازی" title="علی صیاد شیرازی" style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-size: 16px; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(90, 54, 150);">علی صیادشیرازی</a><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">&nbsp;در اعزام اساتید دانشگاه فرماندهی و ستاد (</span><a data-cke-saved-href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/دافوس" href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/دافوس" title="دافوس" style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-size: 16px; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(90, 54, 150);">دافوس</a><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">) به منطقه عملیات و طرح‌ریزی عملیات و استفاده از تجارب آن‌ها و همچنین همکاری بیشتر ارتش و سپاه در جنگ ایران و عراق محسوب می‌شود. نیروهای ایرانی با توان ۱۳۰٬۰۰۰ رزمنده این عملیات در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۱ با رمز «یا علی ابن ابی‌طالب» در محور&nbsp;</span><a data-cke-saved-href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/اهواز" href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/اهواز" title="اهواز" style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-size: 16px; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(90, 54, 150);">اهواز</a><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">-&nbsp;</span><a data-cke-saved-href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/خرمشهر" href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/خرمشهر" title="خرمشهر" style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-size: 16px; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(90, 54, 150);">خرمشهر</a><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">-&nbsp;</span><a class="mw-redirect" data-cke-saved-href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/دشت_آزادگان" href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/دشت_آزادگان" title="دشت آزادگان" style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-size: 16px; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(90, 54, 150);">دشت آزادگان</a><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">، به فرماندهی مشترک سپاه و ارتش و با هدف آزادسازی خرمشهر آغاز کردند. این عملیات سه هفته ادامه داشت. نیروهای عراقی منطقه با هدف آغاز عملیات دفاعی از خرمشهر عقب‌نشینی کردند. در اول خرداد ۱۳۶۱ ارتش عراق پاتک بزرگی را برای پس زدن نیروهای ایرانی شروع نمود. با وجود گستردگی این پاتک نیروهای ایرانی توانستند در مقابل آن مقاومت نمایند و سرانجام در سوم خرداد ۱۳۶۱ نیروهای ایرانی خرمشهر را که در روزهای ابتدای جنگ به اشغال ارتش عراق درآمده بود را آزاد نمودند. در هنگام شکست نیروهای عراقی بیش از ۱۹٬۰۰۰ سرباز عراقی به اسارت نیروهای ایرانی درآمدند. ایرانی‌ها همچنین مقادیر قابل توجهی مهمات و ادوات رزمی را به غنیمت گرفتند.</span></span></h1><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 0.85em; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><h1><br></h1><h1 style="margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 14px;">مهم‌ترین اهداف این عملیات عبارت بودند از:</span></h1><ul style="padding: 0px 1em 0px 0px; margin: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; list-style: square outside;"><li style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: none;"><h1><span style="font-size: 14px;">انهدام حداقل دو لشکر از نیروی‌های عراقی</span></h1></li><li style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: none;"><h1><span style="font-size: 14px;">بازپس‌گیری حدود ۵۴۰۰&nbsp;<a data-cke-saved-href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/کیلومتر_مربع" href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/کیلومتر_مربع" title="کیلومتر مربع" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration-line: none; color: rgb(90, 54, 150);">کیلومتر مربع</a>&nbsp;از خاک ایران؛ از جمله شهرهای&nbsp;<a class="mw-redirect" data-cke-saved-href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/خرّمشهر" href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/خرّمشهر" title="خرّمشهر" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration-line: none; color: rgb(90, 54, 150);">خرّمشهر</a>،&nbsp;<a data-cke-saved-href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/هویزه" href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/هویزه" title="هویزه" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration-line: none; color: rgb(90, 54, 150);">هویزه</a>&nbsp;و&nbsp;<a class="new" data-cke-saved-href="https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=پادگان_حمید&amp;action=edit&amp;redlink=1" href="https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=پادگان_حمید&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="پادگان حمید (صفحه وجود ندارد)" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration-line: none; color: rgb(221, 51, 51);">پادگان حمید</a>.</span></h1></li><li style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: none;"><h1><span style="font-size: 14px;">خارج نمودن شهرهای&nbsp;<a data-cke-saved-href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/اهواز" href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/اهواز" title="اهواز" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration-line: none; color: rgb(90, 54, 150);">اهواز</a>،&nbsp;<a class="mw-disambig" data-cke-saved-href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/حمیدیه" href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/حمیدیه" title="حمیدیه" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration-line: none; color: rgb(90, 54, 150);">حمیدیه</a>&nbsp;و&nbsp;<a data-cke-saved-href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/سوسنگرد" href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/سوسنگرد" title="سوسنگرد" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration-line: none; color: rgb(90, 54, 150);">سوسنگرد</a>&nbsp;از برد توپخانه عراق.</span></h1></li><li style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: none;"><h1><span style="font-size: 14px;">تأمین مرز</span></h1></li><li style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: none;"><h1><span style="font-size: 14px;">تهدید بصره</span></h1></li><li style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: none;"><h1><span style="font-size: 14px;">تداوم رزم علیه دشمن</span></h1></li><li style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: inherit; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: none;"><h1><span style="font-size: 14px;">کاهش توان رزمی دشمن</span></h1></li></ul><h1 style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">عملیات پیروزمندانه بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر پس از ۵۷۵ روز گردید، ضربه اساسی و تعیین کننده‌ای بر پیکر دشمن وارد ساخت و تمامی معادلات، و ذهنیت هایی را که در مورد توانایی و قابلیت‌های نظامی ایران وجود داشت، تغییر داد. بسیاری از کارشناسان نظامی و تحلیل گران رسانه‌های خارجی، در برابر سرعت عمل و ویژگی‌های عملیاتی نیروهای ایرانی به هنگام فتح خرمشهر، غافلگیر، مبهوت و شگفت زده شدند.</span></h1><h1 style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><br></h1><h1 style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">بدون تردید سوم خرداد سالروز آزدسازی خرمشهر، یکی از پررنگ‌ترین و پرافتخارترین روزهای تقویم ایرانیان در سی و چهار سال گذشته</span>&nbsp;<span style="font-size: 14px;">بوده</span>&nbsp;<span style="font-size: 14px;">است</span>.</h1><div><br></div></div></div> text/html 2018-05-08T03:13:01+01:00 www.virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان فواید نماز http://www.virtualinstitute.ir/post/465 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 26px; text-align: justify; font-family: NormalFont, sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;درباره نماز صدها آیه و روایت به دست ما رسیده که فواید نماز را که حدود هزار فایده می باشد ذکر کرده اند اما ما برای خوانندگان عزیز که با فلسفه ی نماز آشنا شوند تعدادی از آن علل ظاهری نماز را ذکر می کنیم که عبارتند از : زینت اسلام ، ستون مؤمن ، پشتوانه عظیم در حل مشکلات ، جلسه عاشق با معشوق ، سدی در برابر گناهان ، سلامتی بدن در نماز می باشد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: NormalFont, sans-serif; line-height: 1.1; color: rgb(112, 9, 160); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 27px; padding-top: 15px; text-align: justify;">1- زینت اسلام:</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 26px; text-align: justify; font-family: NormalFont, sans-serif; font-size: 16px;">رسول خدا ( صَلَّ اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) فرمودند : «&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">اِنَّ لکلِّ شیءٍ زینَةٌ و زینةُ الاسلامِ الصلاةُ الخمسِ</span></span>&nbsp;» براستی برای هر چیزی زینتی است و زینت اسلام نمازهای پنج گانه می باشد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: NormalFont, sans-serif; line-height: 1.1; color: rgb(112, 9, 160); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 27px; padding-top: 15px; text-align: justify;">2- ستون مؤمن:</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 26px; text-align: justify; font-family: NormalFont, sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;&nbsp;رسول خدا ( صَلَّ اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) فرمودند : «&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">لکلِّ شیءٍ رُکنٌ و رکنُ المؤمِنِ الصلاةُ</span></span>&nbsp;» برای هر چیزی پایه و ستونی است و ستون مؤمن نماز است.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: NormalFont, sans-serif; line-height: 1.1; color: rgb(112, 9, 160); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 27px; padding-top: 15px; text-align: justify;">3- پشتوانه عظیم در حل مشکلات:</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 26px; text-align: justify; font-family: NormalFont, sans-serif; font-size: 16px;">خداوند سبحان در برابر مشکلاتی که دشمنان اسلام و مشرکین از راه های مختلف برای &nbsp;رسول خدا ( صَلَّ اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) به خاطر ابلاغ رسالت ایجاد می کردند در قران سوره مبارکه بقره آیۀ 45 و 153 به مؤمنان می فرماید : «&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">یا أیُها الَّذینَ آمَنوا استَعینوا بالصبرِ و الصلاةِ اِنَّ اللهَ مع الصابرینَ</span>&nbsp;</span>» ای کسانی که ایمان آورده اید ( در برابر مشکلات و حوادث ) از صبر ( روزه ) و نماز کمک بگیرید زیرا خداوند سبحان با صابران است .</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 26px; text-align: justify; font-family: NormalFont, sans-serif; font-size: 16px;">امام صادق ( علیه السلام ) فرمودند : «&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">کانَ علیٌّ إذا اَهالَهُ اَمرٌ فَزَعٌ قامَ إلی الصلاةِ ثُمَ تَلاهذِهِ الآیةَ</span></span>&nbsp;( واستَعینوا بالصبرِ و الصلاة » هنگامی که مشکل مهمی برای علی علیه السلام پیش میامد به نماز بر می خاست سپس این آیه را تلاوت می فرمود : «&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">واستَعینوا بالصبرِ و الصلاة</span></span>&nbsp;»</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 26px; text-align: justify; font-family: NormalFont, sans-serif; font-size: 16px;">حضرت علی (علیه السلام ) فرمود : «&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">الذکرُ یُوجِبُ الاِعتِبارَ و یؤمِنُ الاِعسارَ و یُثمِرُ الاِستظهارَ</span></span>&nbsp;» یاد خداوند سبحان موجب پذیرش پند و ایمنی از سختی است و میوه اش پشتیبان یافتن است.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: NormalFont, sans-serif; line-height: 1.1; color: rgb(112, 9, 160); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 27px; padding-top: 15px; text-align: justify;">4- جلسه عاشق با معشوق:</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 26px; text-align: justify; font-family: NormalFont, sans-serif; font-size: 16px;">حضرت علی ( علیه السلام ) فرمود : «&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">ذاکرُ اللهِ سُبحانَهُ مُجالِسُهُ</span></span>&nbsp;» یاد کننده خداوند سبحان همنشین خدا است .</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 26px; text-align: justify; font-family: NormalFont, sans-serif; font-size: 16px;">و همچنین آن حضرت &nbsp;می فرماید : «&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">الذِکرُ مُجالَسَةٌ المَحبُوبِ</span>&nbsp;» یاد خدا و ( نماز ) با دوست ( خداوند ) همنشین بودن است.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: NormalFont, sans-serif; line-height: 1.1; color: rgb(112, 9, 160); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 27px; padding-top: 15px; text-align: justify;">5- سدی در برابر گناهان:</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 26px; text-align: justify; font-family: NormalFont, sans-serif; font-size: 16px;">خداوند بزرگ می فرماید : «&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">اُتلُ ما اُوحِیَ اِلیکَ مِنَ الکِتابِ و اَقِمِ الصلاةَ اِنَّ الصلاةَ تَنهی عَنِ الفَحشاءِ و المنکَر و لذکرُ اللهِ اَکبرُ &nbsp;و اللهُ یِعلَمُ ما تَصنَعونَ</span></span>&nbsp;» آنچه را از کتاب آسمانی ( قرآن ) به تو وحی شده تلاوت کن و نماز را برپا دار که نماز ( انسان را ) از زشتی ها و منکرات باز می دارد و ذکر خدا از آن ( نهی از فحشا و منکر ) هم بالاتر است و خداوند می داند شما چه کارهایی انجام می دهید .</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 26px; text-align: justify; font-family: NormalFont, sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;&nbsp;رسول خدا ( صَلَّ اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) فرمودند : «<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">&nbsp;لا یَزالَ الشیطانُ ذُعراً مِنَ المؤمنِ ما حافَظَ علَی الصلاتِ الخَمسِ لِوَقتِهِنَّ فإذا ضَیَّعَهُنَّ تَجَرَّأَ علیه فَأدخَلَهُ فِی العَظائِمِ</span>&nbsp;</span>» انسان مؤمن تا هنگامی که نمازهای پنجگانه اش را سر وقت می خواند شیطان از او می ترسد ( و نمی تواند او را وسوسه کند ) اما زمانی که نمازش را ضایع نمود ( و اول وقت نخواند ) بر او جرأت پیدا می کند و او را در گناهان بزرگ وارد می کند . &nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 26px; text-align: justify; font-family: NormalFont, sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;&nbsp;رسول خدا ( صَلَّ اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) فرمودند : «&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">مَن لم تَنهَهُ صَلاتُهُ عَنِ الفَحشاءِ و المنکر لم یَزِد مِنَ اللهِ الّا بُعداً</span>&nbsp;</span>» کسی که نمازش او را از فحشاء و کارهای زشت منع نکند جزء دوری از خداوند سبحان چیزی دیگر نصیبش نمی شود . امام رضا&nbsp; ( علیه السلام ) فرمود : «&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">و صَارَ ذالک علیه فی کلِّ یَومٍ و لَیلَةٍ لِئَلّا یَنسَی العَبدُ مُدبِرَهُ و خالِقَهُ فَیَبطُرَ و یَطغَی (یطغا) و لِیَکونَ فی طاعَةِ خالِقِهِ و القِیامِ بَینَ یَدَی رَبِّهِ زاجِراً لَهُ عَنِ المَعاصی و حاجِزاً و مانِعاً عَن اَنواعِ الفَسادِ</span></span>&nbsp;»</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 26px; text-align: justify; font-family: NormalFont, sans-serif; font-size: 16px;">نماز در هر شبانه روز واجب شد تا این که انسان ( عبد ) مدیر و خالقش را فراموش نکند ( تا در ار فراموشی ) سر گردان شود ، و بعد طغیان و ظلم کند . و نیز نماز واجب شد تا بشر مطیع خداوند باشد . و ایستادن در برابر حق تعالی باعث جلو گیری از گناهان می شود ، و سپر و مانع انواع فساد می گردد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><img src="http://tebyan-kd.ir/resources/files/1396/01/2-Din/B_ahkam/33.jpg" border="0" alt="" width="564" height="316" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: NormalFont, sans-serif; line-height: 1.1; color: rgb(112, 9, 160); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 27px; padding-top: 15px; text-align: justify;">6- سلامتی بدن در نماز:</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 26px; text-align: justify; font-family: NormalFont, sans-serif; font-size: 16px;">حضرت علی (علیه السلام ) می فرماید : «&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">قِیامُ اللَّیلِ مُصِحَّةٌ لِلبَدَنِ</span></span>&nbsp;» نماز شب بدن را سالم می کند .</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 26px; text-align: justify; font-family: NormalFont, sans-serif; font-size: 16px;">امام سجاد (علیه السلام ) می فرماید : «&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">و فی مُناجاتِک رَوحی و راحَتی و عِندَکَ دَواءُ عِلَّتی و شِفاءُ غَلَّتی</span></span>&nbsp;» (خدایا) شادی و راحتی من در مناجات با توست ، دواء بیماریم و شفاء قلب سوزانیم نزد توست .</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 26px; text-align: justify; font-family: NormalFont, sans-serif; font-size: 16px;">روح و جسم ارتباط تنگاتنگی با هم دارند . بطوری که شادابی روح ، در طراوت و سلامت جسم ، و خستگی روح در پژمردگی&nbsp; و بیماری جسم اثر می گذارد. فردی که با نماز و مناجات با خداوند بزرگ اظطراب و دلهره و پریشانی و غصه هایش را از روان خود می زداید، به مراتب بدنش سالمتر از فردی است که در اثر ترک نماز و عشق به دنیا حرص و ولع و غم و غصه تمتم وجودش را فراگرفته است.<br style="box-sizing: border-box;">لذا با یک نگاه در جامعه می بینیم افرادی که از اعتقاد ضعیف برخوردارند و اهل دعا و نماز و راز و نیاز واقعی نیستند ، به خاطر رسیدن به ظواهر دنیا و تجملات و خود نمایی که از ارمغان فرهنگ غرب است در یک اظطراب عجیبی بسر می برند که این پریشانی و اظطراب باعث شده سراسر وجودشان را غم فراگیرد ، بطوری که برای هر موضوع کوچک دنیای در محل کار و منزل نسبت به یکدیگر حمله ور می شوند و برای تسکین اعصاب و روان ، روانه دکتر اعصاب و روانشناس می شوند . در حالی که دکتر اصلی خداوند بزرگ است ، و نسخه ی شفابخش او برای درمان نماز می باشد. اگر چه اینگونه افراد از ظاهر فریبنده ای و غرور کاذبی برخوردارند ولی حق این است که اینها در اثر عمل نکردن به نسخه شفابخش ، هم روح و هم جسمشان مریض است بر همین اساس حضرت علی ( علیه السلام ) فرمود : « الهَمُّ یُذیبُ الجَسَدَ .» آتش اندوه و غم ، بدن انسان را مانند فلز مذاب ، آب می کند . « الهَمَّ نِصفُ الهِرَمَ »</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 26px; text-align: justify; font-family: NormalFont, sans-serif; font-size: 16px;">اثر غم و غصه انسان نیرومند را ناتوان می کند و در جوانی او را نیمه پیر می سازد . « اَفضَلُ مِن صِحَّةِ البَدَنِ تَقوَی القَلبِ » سلامتی روح و قلب ( که به وسیله ی دوری از گناه و توجه به معنویت و عبادت حاصل می شود ) بالاتر از سلامتی بدن است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 26px; text-align: justify; font-family: NormalFont, sans-serif; font-size: 16px;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: NormalFont, sans-serif; line-height: 1.1; color: rgb(112, 9, 160); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 27px; padding-top: 15px; text-align: center;"><br style="box-sizing: border-box;">نتیجه سخن:</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 26px; text-align: justify; font-family: NormalFont, sans-serif; font-size: 16px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 26px; text-align: justify; font-family: NormalFont, sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;از آیات و روایات استفاده می شود که : استقامت و نماز انسان را در حل مشکلات پیروز و در برابر حوادث مقاوم می کند ، زیرا نماز ارتباط انسان را قدرت مطلق و خالق هستی برقرار می کند ، و کسی هم با چنین قدرتی ارتباط داشت دیگر ترس ، ناامیدی و خستگی برایش معنا ندارد.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 26px; text-align: justify; font-family: NormalFont, sans-serif; font-size: 16px;"></p><h5 style="box-sizing: border-box; font-family: NormalFont, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-align: justify;"></h5><h5 style="box-sizing: border-box; font-family: NormalFont, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-align: justify;"></h5><h5 style="box-sizing: border-box; font-family: NormalFont, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-align: justify;"></h5><h5 style="box-sizing: border-box; font-family: NormalFont, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-align: justify;"></h5><h5 style="box-sizing: border-box; font-family: NormalFont, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(153, 204, 255);">حجت الاسلام سرمیلی- بخش احکام تبیان</span></h5> text/html 2018-04-28T00:28:38+01:00 www.virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان روز جوان مبارک http://www.virtualinstitute.ir/post/462 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8324784084/Untitled.png" alt=""> text/html 2018-03-10T06:06:08+01:00 www.virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان ولادت باسعادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تبریک و تهنیت عرض مینماییم http://www.virtualinstitute.ir/post/461 تبریک به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8321363650/PicsArt_03_10_01_59_42.jpg" alt=""> text/html 2018-02-21T04:42:42+01:00 www.virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان نکوداشت دکتر علی قائمی 8 اسفند96 http://www.virtualinstitute.ir/post/458 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8319972076/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1.jpg" alt=""> text/html 2017-12-17T04:10:05+01:00 www.virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان دومین همایش ملی نماز مسجد ولایت در فرهنگ رضوی http://www.virtualinstitute.ir/post/457 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8314472218/Untitled.png" alt=""></div> text/html 2017-10-28T05:38:33+01:00 www.virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان همایش نماز ولایت و مسجد در فرهنگ رضوی تا تاریخ 96/09/01 تمدید شد(صفحه دوم از بروشور) http://www.virtualinstitute.ir/post/456 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8310253350/%D8%AD%D8%AC%D9%85_%DA%A9%D9%85rajab2.jpg" alt=""> text/html 2017-10-28T05:33:26+01:00 www.virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان توجه توجه ارسال مقالات به پژوهشکده تربیت اسلامی بنیان تا تاریخ 96/09/01 تمدید شد(صفحه اول از بروشور نماز ولایت و مسجد در فرهنگ رضوی) http://www.virtualinstitute.ir/post/455 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8310252092/%D8%AD%D8%AC%D9%85_%DA%A9%D9%85rajab1.jpg" alt=""> text/html 2017-10-28T05:30:10+01:00 www.virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان مهلت نهایی ارسال مقالات در همایش ملی نماز ولایت و مسجد تا تاریخ 96/09/01 تمدید شد http://www.virtualinstitute.ir/post/454 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8310251668/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D9%86%D9%87%D8%A7_%D8%AD%D8%AC%D9%85_%DA%A9%D9%85.jpg" alt=""> text/html 2017-10-28T02:31:19+01:00 www.virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان **با توجه به استقبال پژوهشگران، مهلت نهایی ارسال مقالات در همایش تا تاریخ 96/09/01 تمدید شد** http://www.virtualinstitute.ir/post/453 <h2 dir="rtl" style="line-height: 21px; text-align: justify;">با توجه به استقبال پژوهشگران، مهلت نهایی ارسال مقالات به همایش ملی نماز ولایت و مسجد در فرهنگ رضوی تا تاریخ 96/09/01 تمدید شد.علاقه مندان می توانند تا تاریخ فوق مقالات خود رابه آدرس ایمیل پژوهشکده pmbonyan@yahoo.com ارسال نمایند.<br>این تاریخ تمدید نخواهد شد.</h2><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8310253468/download.png" alt=""></div> text/html 2017-09-16T04:28:22+01:00 www.virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان نشست شورای پژوهشی پزوهشکده http://www.virtualinstitute.ir/post/452 <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 20px;">نشست شورای پژوهشی پژوهشکده با حضور میهمانان ارجمند آقایان دکتر سعیدی و دکتر رجائی پیرامون فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در دست اقدام، در تاریخ&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 20px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">سه شنبه </span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 20px;"><font face="Mihan-Koodak">96/6/14</font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 20px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;"> در اتاق جلسات پژوهشکده برگزار گردید.</span><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308164826/lowIMG_2139.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8307215468/few2142.jpg" alt=""></div> </div> text/html 2017-09-16T04:27:37+01:00 www.virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان جلسه با سازمان بسیج اساتید استان خراسان رضوی http://www.virtualinstitute.ir/post/451 <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 18px;">جلسه پژوهشکده بنیان و سازمان بسیج اساتید استان پیرامون تعاملات علمی پژوهشی و همایش ملی نماز، ولایت و مسجد در فرهنگ رضوی، دوشنبه 96/6/13 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید و در خصوص فعالیت های تحقیقاتی و کمیته علمی همایش ملی نماز در فرهنگ رضوی هم اندیشی برگزار شد.</span><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308169850/low_2017_09_04_11_00_46.jpg" alt=""></div> <div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 18px;"><br></span></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8307217976/few_11_00_32.jpg" alt=""></div> </div> text/html 2017-09-16T04:26:39+01:00 www.virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان جلسه هم افزایی علمی و پژوهشی با بنیاد پژوهشهای آستان قدس-گروه اخلاق و تربیت http://www.virtualinstitute.ir/post/450 <p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-size: 16px;"><strong>جلسه هم افزایی علمی و پژوهشی با بنیاد پژوهشهای آستان قدس-گروه اخلاق و تربیت</strong></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;">&nbsp; &nbsp; درتاریخ دوشنبه 96/06/06 جلسه ی هم افزایی علمی و پژوهشی فی مابین پژوهشکده بنیان و مدیر گروه اخلاق و تربیت بنیاد پژوهشهای آستان قدس حجت الاسلام وطن دوست برگزار گردید و مقرر شد در خصوص برگزاری پروژه های اخلاقی و تربیتی کاربردی هم افزایی و همکاری علمی پژوهشی داشته باشند.</span></p><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308167142/low2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308154900/low7.jpg" alt=""></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8307218268/few1.jpg" alt=""></div> text/html 2017-09-16T04:25:53+01:00 www.virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان جلسه هم افزایی و هم اندیشی با ریاست پلیس امنیت اخلاقی ناجا خراسان رضوی http://www.virtualinstitute.ir/post/449 <p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><strong><span style="font-size: 16px;">جلسه هم افزایی و هم اندیشی با ریاست پلیس امنیت اخلاقی ناجا خراسان رضوی</span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;">&nbsp; &nbsp;در تاریخ چهارشنبه 1/6/96 جلسه همکاری و تعاملات علمی و کاربردی فی مابین پژوهشکده بنیان و پلیس امنیت اخلاقی ناجا خراسان رضوی برگزار گردید و مقرر گردید در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی همکاریهای علمی، پژوهشی بین این دستگاه برقرار شود.</span></p>